Ninety-Seven
Seventy-Six
Seventy-Six
Eighty-Three
Seventy-Eight
Eighty-One
Eight-Five
Eighty-Eight
Eighty-Three
Seventy-Nine

1

Ninety-Four
Ninety-Nine
Seventy-Seven
Eighty-Eight
Ninety
Ninety-Two
Eighty-Two
Eighty-Four
Ninety-Five
Eighty-Six
Eighty-Two
Eighty-One
Ninety-Three
Eighty-Nine
Ninety-Three
Seventy-Nine
Eighty-Five

2

Seventy-Eight
Eighty-Seven
Ninety-Nine
Eighty-Nine
Ninety-Four
Eighty
Eighty
Eighty-Six
Ninety-Eight
Ninety-Seven
Eighty-Seven
Ninety-Six
Ninety
Eighty-Four

4

Ninety-Eight
Ninety-Two
Ninety-One
Ninety-Five
Seventy-Seven
Ninety-Six
Ninety-One